ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

prostory školní družiny
shadow
Charakteristika školní družiny

Školní družina je součástí Základní školy Šternberk, Olomoucká 76.

Žákům nabízíme smysluplné využití volného času po skončení vyučování. Družina poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků a podílí se také na přípravě na vyučování. Vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy, klade důraz na zásady společenského chování a vystupování v kolektivu.
Činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní a rekreační. Obsahová náplň těchto oblastí probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem školní družiny. Výchovné aktivity jsou rozvrženy v týdenní skladbě zaměstnání a pravidelně se střídají činnosti různého charakteru.

Školní vzdělávací program:

ŠVP Školní družiny

Provoz družiny
Ranní družina: 6:30 – 7:40
Odpolední družina: 11:40 – 16:00

Kapacita družiny

15 žáků

Přijímání žáků do ŠD

Na základě řádně vyplněného zápisního lístku rozhoduje ředitelka školy.

Uvolnění žáka

V jinou dobu nebo s jinou osobou, než je zapsána na zápisním lístku, bude možné jen písemně na volném lístečku.
Bez písemné žádosti, potvrzené zákonnými zástupci, žák nebude uvolněn.

Žáka nelze z bezpečnostních důvodů uvolňovat na základě telefonátu, SMS nebo ústního vzkazu.