O NÁS

Na pracovišti Olomoucká 76, Šternberk škola zajišťuje vzdělávání ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ pro žáky s lehkým mentálním postižením, nebo kombinací tohoto postižení s jiným handicapem, případně žáky se středním a těžkým mentálním postižením, či kombinací tohoto postižení s dalším postižením včetně poruch autistického spektra v oborech vzdělávání:

79-01-C/01 Základní škola
79-01-B/01 Základní škola speciální

Hlavním předmětem činnosti základní školy je vzdělávání žáků, kteří potřebují vyšší míru podpory, pro kterou se nemohou s úspěchem vzdělávat v základní škole s běžným výukovým programem.

Škola je situována nedaleko vlakového a autobusového nádraží. Dopravní obslužnost je velmi dobrá. Do školy dojíždí žáci ze širokého okolí. Škola je umístěna v areálu velké zahrady sousedící s dopravním hřištěm, je tvořena třemi budovami – 2 pavilony s učebnami a speciálními učebnami spojenými s provozní budovou ředitelství a školní jídelnou – výdejnou. Přístup do pavilonů je bezbariérový. Vyučování probíhá v kmenových třídách pod vedením kvalifikovaného speciálního pedagoga a asistenta pedagoga. Další součástí školy je školní družina a školní jídelna – výdejna. Podle zaměření předmětů jsou využívány následující odborné učebny: školní dílna, cvičná kuchyňka, počítačová učebna, interaktivní učebna, pracovna školní družiny, pracovna reedukace, pracovna výchovného poradce a školního psychologa.

V rámci zpracovaného Dlouhodobého záměru probíhá obnova nábytku i digitálního vybavení ve třídách a sborovnách. Hygienické zázemí pro žáky je nově zrekonstruované. K dispozici je učitelská a žákovská knihovna, venkovní hřiště a zahrada. Smluvně je zajištěn pronájem tělocvičny v areálu Psychiatrické léčebny Šternberk. V zimním období využíváme blízký zimní stadion. Škola je vybavena dostatečným množstvím bruslí, které jsou žákům půjčovány zdarma. Povinná výuka plavání je zajištěna plaveckou školou TJ Delta v Aquacentru Šternberk.

Školní vzdělávací program respektuje požadavky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, jejich fyzické a pracovní předpoklady. Umožňuje uplatňování speciálně pedagogických metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, s jejichž pomocí mohou žáci dosahovat výsledků. Klíčovou platformou těchto metod je kvalitní zpracování individuálního vzdělávacího plánu, které odpovídá maximálním možnostem výkonu každého žáka. ŠVP podporuje přípravu na společenské a především profesní uplatnění. Po ukončení školní docházky mohou naši žáci pokračovat ve studiu na odborných učilištích nebo na středních školách.

Škola a třídy

Speciální učebny

Další součástí školy je pracoviště Olomoucká 173, Šternberk. Jedná se o ZŠ při zdravotnickém zařízení umístěnou v areálu Psychiatrické léčebny Šternberk s kapacitou 40 žáků. Škola má k dispozici samostatnou budovu se třemi učebnami a další dvě učebny umístěné přímo v budově dětského oddělení. Zajišťuje vzdělávání žáků hospitalizovaných na dětském oddělení Psychiatrické léčebny Šternberk se zdravotním znevýhodněním či oslabením. Vzdělávací strategie u těchto žáků dodržuje rámec ŠVP a současně respektuje požadavky kmenové školy i aktuální zdravotní stav každého žáka. Vzhledem k vytíženosti dětského oddělení je tato součást téměř zcela kapacitně zaplněna.

Škola a třídy

Poslední částí školy je pracoviště Sadová 7, Šternberk, kde v současné době dobíhá individuální výuka žáků ZŠ speciální ve spolupráci s Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. Smluvně je zajištěna výpůjčka pracovny v sociálním zařízení pouze na dobu výuky. Speciální pedagog zde má k dispozici odpovídající prostor i vybavení pro individuální práci se žákem.

Hlavní budova

budova Vincentinum Šternberk